mod-forming-gr

mod-legal-gr

mod-ict-gr

mod-marketing-gr

mod-funding-gr

mod-sales-gr

mod-operations-gr

mod-security-gr

Glossary

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Term Definition
Valuation cap

Een valuation cap wordt gebruikt om verwatering van bestaande aandeelhouders (of inperking van de rechten van houders van converteerbare schuldinstrumenten) tegen te gaan wanneer een nieuwe financieringsronde plaatsvindt en de waarde van de vennootschap is toegenomen. Vaak worden bestaande schuldinstrumenten omgezet in aandelen tegen dezelfde voorwaarden en prijs van toepassing op de nieuwe investeerders (resulterend in een verwatering van de bestaande aandeelhouders). Indien er echter een valuation cap van toepassing is, wordt een maximum pre-money waardering gehanteerd om de prijs per aandeel te bepalen die door de houders van converteerbare schuldinstrumenten dient te worden betaald (met name als de pre-money waardering op het tijdstip van de nieuwe financieringsronde de valuation cap overstijgt, zullen nieuwe investeerders voor hetzelfde bedrag minder aandelen ontvangen dan de houders van converteerbare schuldinstrumenten).

ENG: Valuation cap / FR: Plafond de valorisation

Vennootschapsbelang

Belang van de vennootschap die haar eigen doelstellingen nastreeft, daaronder begrepen het belang van de aandeelhouders en in voorkomend geval van andere belanghebbenden (stakeholders) van de vennootschap. Het belang van de vennootschap hangt af van het type van vennootschap (familiale, (niet-) genoteerd, groep van vennootschappen) en van haar ontwikkelingsfase. Het vennootschapsbelang is een richtlijn op korte, middellange of lange termijn voor de organen van de vennootschap. De hoven en rechtbanken straffen de niet-naleving ervan.

ENG: Corporate interest / FR: Intérêt social

Verplichte omzetting

Verplichte omzetting van financiële instrumenten in gewone aandelen gebeurt meestal bij een IPO of wanneer een specifiek percentage van preferente aandelen of houders van converteerbare financiële instrumenten daartoe instemmen. Het doel van verplichte omzetting is de IPO van de vennootschap te vergemakkelijken.

ENG: Mandatory conversion / FR: Conversion obligatoire

Vervaldatum

De datum waarop de hoofdsom (van een obligatie of een ander schuldinstrument) aan de financiële investeerder moet worden terugbetaald, en de interesten op de hoofdsom niet meer verder lopen.

ENG: Maturity date / FR: Date d'échéance

Verwatering

Eigendom en controle over een vennootschap hangt of van het percentage van de aandelen die een aandeelhouder in handen heeft. Verwatering treedt op wanneer een vennootschap haar kapitaal verhoogt en nieuwe aandelen uitgeeft. Meestal gebeurt dit wanneer extra financiële middelen nodig zijn terwijl de schuld ratio's niet mogen stijgen (de vennootschap beschikt niet meer over liquiditeiten; een nieuwe research of ontwikkelingsfase wordt gestart; etc.) De bijkomende financiële middelen kunnen opgehaald worden op of
buiten de beurs. Verwatering kan ook plaatsvinden wanneer werknemers/management hun aandelenopties of warranten uitoefenen (om bestaande/nieuwe aandelen van de vennootschap te verwerven), of wanneer houders van converteerbare schuldinstrumenten hun rechten uitoefenen en aandelen van de vennootschap verwerven.

ENG: Dillution / FR: Dilution

Vestigingseenheid

Een vestigingseenheid is elke plaats die men geografisch gezien kan identificeren door een adres, waar ten minste een activiteit van de onderneming wordt uitgeoefend of van waaruit de activiteit wordt uitgeoefend. Dat betekent dat een onderneming meermaals in de KBO kan voorkomen als ze verschillende plaatsen van activiteit heeft. Voorbeelden van vestigingseenheden zijn werkplaatsen, winkels, verkooppunten, kantoren, directies, zetels, agentschappen en filialen.

ENG: Establishment / FR: Unité d'établissement

Vesting acceleration

Versnelde vesting zorgt ervoor dat opties of andere financiële instrumenten worden geacht definitief te zijn toegekend wanneer zich een bepaalde gebeurtenis voordoet, zoals een controlewijziging of onvrijwillige beëindiging (dit is een beëindiging zonder reden of het overlijden van de houder van de optie of het instrument.)

ENG: Vesting acceleration / FR: Acquisition accélérée

Vesting periode

Om de aandeelhouders of optiehouders aan de vennootschap te binden, wordt vaak bepaald dat aandelen, opties of warrants slechts definitief zijn verworven op een bepaald tijdstip (vb. drie jaar na het aanbod). Een vesting periode is een middel om hechtere banden te creëren tussen de vennootschap en diens bestuurders/werknemers/consultants. Tot het einde van de vesting periode, kan het recht op de aandelen/opties/warrants vervallen.

ENG: Vesting period / FR: Période d'acquisition

Volgplicht

(Drag-along right) Aandeelhoudersovereenkomsten of statuten bevatten vaak een volgplicht. Dergelijke clausule is in het voordeel van de meerderheidsaandeelhouder(s). Een volgplicht stelt de meerderheidsaandeelhouder of groep van aandeelhouders in staat om een minderheidsaandeelhouder tot deelname aan de transactie te dwingen tegen dezelfde voorwaarden. De achterliggende reden kan zijn dat de verkoop van de vennootschap niet in het gevaar kan worden gebracht (bijvoorbeeld als de raad van bestuur wenst te verkopen, zijn alle aandeelhouders verplicht om met de verkoop in te stemmen).

ENG: Drag-along rights / FR: Obligation de suite

Volgrechten

(Tag-along rights/Piggyback rights) Aandeelhoudersovereenkomsten of statuten bevatten vaak een volgrecht. Dergelijke clausule is in het voordeel van de minderheidsaandeelhouder(s). Een volgrecht stelt de minderheidsaandeelhouder in staat om tegen dezelfde voorwaarden als de meerderheidsaandeelhouder deel te nemen aan de verkoopstransactie of aan de beursintroductie (bij een IPO).

ENG: Tag-along rights / FR: Droits de suite

Voordeel in natura

Een bijkomende vergoeding bovenop het salaris, zoals een bedrijfswagen, bijstand voor huisvestiging, verschillende soorten verzekeringen, enz. De meeste voordelen in natura worden beschouwd als belastbaar inkomen. YICs (innovatieve starters) verlenen vaak aandelenopties of de mogelijkheid om aandelen te verwerven tegen een verminderde prijs.

ENG: Fringe benefit/benefit in kind / FR: Avantage en nature

Voorkeurrecht

Het wettelijk recht van een aandeelhouder om bij voorrang deel te nemen aan een kapitaalverhoging, dit om verwatering te vermijden. Onder bepaalde voorwaarden kan dit recht worden beperkt of opgeheven.

ENG: Preferential right / FR: Droit de préférence

Voorkooprecht

(Right of first refusal) Het bij wet of op grond van een overeenkomst verleende recht om bestaande aandelen of andere financiële instrumenten uitgegeven door de vennootschap te kopen voor deze aan anderen worden aangeboden.

ENG: Pre-emptive right (right of first refusal) / FR: Droit de préemption (droit de premier refus)

Glossary Overview

English

Dutch

French

Act of 26 March 1999

Wet van 26 maart 1999

Loi du 26 mars 1999

Anti-dilution warrant

Anti-dilutie warrant

Warrant anti-dilutif

Articles of association/ articles of incorporation

Statuten

Statuts

Audit committee

Auditcomité

Comité d'audit

Audit letter

Audit letter

Lettre d'audit

Board of directors (BOD)

Raad van bestuur

Conseil d'administration (CA)

Bond/note

Obligatie

Obligation

Bond/note agreement

Obligatieovereenkomst

Convention obligataire

Certificate of incorporation

Oprichtingscertificaat

Déclaration de constitution de société

Change of control

Controlewijziging

Changement de contrôle

Change-of-control premium

Controlewijzigingspremie

Prime de changement de contrôle

Closing conditions

Opschortende voorwaarden

Conditions de closing

Common share

Gewoon aandeel

Action ordinaire

Company number

Ondernemingsnummer

Numéro d'entreprise

Conversion discount

Omzettingskorting

Décote de conversion

Convertible bond

Converteerbare obligatie

Obligation convertible

Corporate governance charter

Corporate governance charter

Charte de gouvernance d’entreprise

Corporate interest

Vennootschapsbelang

Intérêt social

Corporate purpose/objects

Maatschappelijk doel

Objet social

Corporate social responsibility (CSR)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Responsabilité sociétale (ou sociale) de l’entreprise (RSE)

Creditor

Schuldeiser, crediteur

Créancier

Crossroads Enterprise Database (CED)

Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)

Banque-Carrefour des Entreprises (BCE)

Cumulative (preferred) share

Cumulatief (preferent) aandeel

Action (privilégiée) cumulative

Daily (or day-to-day) management

Dagelijks bestuur

Gestion journalière

Debt financing

Schuldfinanciering

Financement par emprunt

Delegation of authority

Delegatie van bevoegdheden

Délégation de pouvoirs

Discounted share

Aandelenoverdracht tegen verminderde prijs

Action à prix réduit

Drag-along rights

Volgplicht

Obligation de suite

Establishment

Vestigingseenheid

Unité d'établissement

Executive director

Uitvoerende bestuurder

Administrateur exécutif

Executive manager/day-to-day or daily manager

Algemeen directeur

Délégué à la gestion journalière

External director

Externe bestuurder

Administrateur externe

Fringe benefit/benefit in kind

Voordeel in natura

Avantage en nature

Full ratchet

Full ratchet

Clause anti-dilution

Governance codes

Deugdelijk Bestuur Codes

Codes de gouvernance

Independent director

Onafhankelijke bestuurder

Administrateur indépendant

Initial public offering (IPO)

Initial public offering (IPO)

Offre publique initiale (IPO)

Investor rights agreement

Overeenkomst betreffende de rechten van investeerders

Convention d'investissement

Issue premium

Uitgiftepremie

Prime d'émission

Key person insurance

Key person verzekering

Assurance pour personne clé

Directors & officers insurance (D&O insurance)

D&O verzekering

Assurance D&O

Legal person/entity

Rechtspersoon

Personne morale

Letter of intent

Intentieverklaring

Lettre d'intention

Liability/responsibility

Aansprakelijkheid

Responsabilité

Liquidation preference

Preferentie bij liquidatie

Droit de priorité en cas de liquidation

Liquidated damages clause

Schadebeding

Clause d'indemnisation (dommages et intérêts)

Lock-up (stand-still) clause

Niet-vervreemdingsclausule

Lock-up (stand-still) clause

Management committee

Directiecomité

Comité de direction

Management organ

Bestuursorgaan

Organe de gestion

Managerial authority (internal)

(Interne) bestuursbevoegdheid

Pouvoir de gestion (ordre interne)

Managing director

Gedelegeerd bestuurder

Administrateur délégué

Mandatory conversion

Verplichte omzetting

Conversion obligatoire

Maturity date

Vervaldatum

Date d'échéance

Memorandum of understanding/heads of agreement

Memorandum of understanding (MOU)/Heads of Agreement

Protocole d'accord

Mission

Missie

Mission

Natural person

Natuurlijke persoon

Personne physique

No-shop provision

No-shop bepaling

Disposition no-shop

Nomination committee

Benoemingscomité

Comité de nomination

Noncompete clause

Niet-concurrentiebeding

Clause de non-concurrence

Nondisclosure (confidentiality) agreement

Confidentialiteits-of geheimhoudingsovereenkomst

Accord de confidentialité

Non-executive director

Niet-uitvoerende bestuurder

Administrateur non-exécutif

Non-voting share.

Aandeel zonder stemrecht

Action sans droit de vote

No solicitation clause

Niet-afwervingsbeding

Clause de non-sollicitation

Ordinary share

Gewoon Aandeel

Action ordinaire

Par value

Fractiewaarde

Valeur nominale

Piggyback right

Piggyback recht

Clause de sortie conjointe

Post-money valuation

Post-money waardering

Evaluation post-financement

Pre-emptive right (right of first refusal)

Voorkooprecht

Droit de préemption (droit de premier refus)

Preferential right

Voorkeurrecht

Droit de préférence

Pre-money valuation

Pre-money waardering

Évaluation pré-financement

Preferred share

Preferent aandeel

Action privilégiée

Profit share

Winstbewijs

Part bénéficiaire

Intellectual  property (IP) rights clause

Intellectuele eigendomsrechtenclausule

Clause relative aux droits de propriété intellectuelle

Protective provisions (covenants)

Beschermende bepalingen

Dispositions protectrices (engagements)

Qualified financing condition

Gekwalificeerde financieringsvoorwaarde

Condition de financement qualifiée

Representation power (external)

(Externe) Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Pouvoir de représentation (externe)

Secured bond/note/financial instrument

Preferent(e) obligatie/effect/financieel instrument

Obligation/billet/instrument financier garanti

Share

Aandeel

Action

Share Purchase Agreement

Share Purchase Agreement

Convention de cession d'actions

Stakeholders

Stakeholders

Parties prenantes

Stock option

Aandelenoptie

Options sur actions

Stock option/warrant plan

Aandelenoptieplan/warrantenplan

Plan de stock option/warrant

Tag-along rights

Volgrechten

Droits de suite

Technology assignment agreement

Overeenkomst tot overdracht van technologie

Convention de cession de technologie

Term sheet

Term sheet

Term sheet

Unsecured bond/note/financial instrument

Niet-preferent(e) obligatie/effect/financieel instrument

Obligation/effet/instrument financier non-garanti

Valuation cap

Valuation cap

Plafond de valorisation

Vesting acceleration

Vesting acceleration

Acquisition accélérée

Vesting period

Vesting periode

Période d'acquisition

Voting agreement

Stemafspraak

Convention de vote

Warrant

Warrant

Warrant